Top
Talitha Cumi / Bestuurssamenstelling en functie

Het bestuur van Stichting TalithaCumi bestaat uit:

 

  • Voorzitter: Willem Wouthuyzen
  • Penningmeester: Johannes Gerardus Willibrordus Porre
  • Secretaris: Mezda Hamid

 

Het bestuur mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het hun eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de Stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur vergadert indien nodig doch minstens één keer per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen.

Er zal regelmatig overleg plaats vinden over de te volgen strategie en afstemming over de taakverdeling.

Werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

  • overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen),
  • public relations en communicatie (bekendheid),
  • het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere       belanghebbenden en instanties,
  • financieel beheer, overleg over de besteding van de middelen.

 

Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt: De voorzitter houdt zich bezig met de financiële acquisitie, public relations, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, stelt notulen op, ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Jaarlijks stemt hij dit af met de andere bestuursleden.